අපව අමතන්න

මුල් පිටුව >> අමතන්න

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (ප්රධාන කාර්යාලය)

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනය

615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද,
මොරටුව,
ශ්රී ලංකාව.

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය

1995

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

info@businessclinic.idb.gov.lk

අපි එක්ව ඔබේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරමු

Front Office Desk (තොරතුරු කොටුව) ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට මූලික උපදේශන සපයනු ලබන අතර, අදාළ ක්‍රියාකාරී අංශවලින් හෝ දිවයින පුරා පිහිටි පළාත් ජාලයෙන් වැඩිදුර සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා IDB සමඟ සම්බන්ධ වීමට පහසුකම් සැලසීමට ඔවුන් අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි කරයි.

ගෙදර
ගිණුම
රැස්වීම